Om ÄT UPPsala län

Ät Uppsala län är en handlingsplan som ska bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. Handlingsplanen Ät Uppsala län pekar ut fem områden:

  • från jord och vatten till bord
  • förenkla för företag
  • kompetensförsörjning och arbetskraft
  • konsument och upphandling
  • samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion.
Ät Uppsala län symbol

Aktiviteter eller åtgärder inom var och ett av de fem tematiska områdena bedömer vi kommer föra länet framåt i riktning mot en hållbart ökande livsmedelsproduktion.

För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare och organisationer uppmuntras.

Gruppmöte

Bakgrund

Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta den nationella livsmedelsstrategin med mål som sträcker sig till 2030. I Uppsala län finns mål om livsmedel i den regionala utvecklingsstrategin som siktar på att öka produktionen och produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn.
Denna handlingsplan har tagits fram med utgångspunkt i målen i den regionala utvecklingsstrategin och i linje med den nationella livsmedelsstrategin. Handlingsplanen pekar ut en gemensam viljeriktning för länet och dess genomförande bygger på prioriteringar i ordinarie verksamheter, samarbeten och nya initiativ.

Bakom handlingsplanen står LRF Mälardalen, Länsstyrelsen Uppsala län, Region Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Uppsala kommun. Handlingsplanens styrgrupp består av representanter från ovan nämnda organisationer.

Styrgruppens organisationer tar gemensamt och individuellt ansvar för handlingsplanen och dess genomförande. Styrgruppen genomför gemensamma aktivitet samt uppmuntrar nya initiativ och främjar synergier i länet som bidrar till Ät Uppsala län.

Syfte och mål

Handlingsplanens syfte är att bidra till målen kopplat till livsmedel i Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län samt bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin och relevanta miljömål.

Handlingsplanens mål är att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare och organisationer uppmuntras.

Indikatorer för målen kopplat till livsmedel i Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län är

  • produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med 200% till år 2030
  • produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 50% till 2030
  • produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 35% till 2030.

Revidering

När den regionala utvecklingsstrategin revideras, revideras även Ät Uppsala län – en handlingsplan för att bidra till hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Handlingsplanens tematiska områden utgör därför de huvudsakliga inriktningarna fram till uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin som sker i slutet av 2024.

För att nå handlingsplanens mål måste aktörer i länet samverka och initiativ från företagare och organisationer uppmuntras.

Handlingsplanens tematiska områden utgör de huvudsakliga inriktningarna fram till uppdateringen av den regionala utvecklingsstrategin som sker i slutet av 2024.

Regional utvecklingsstrategi och nationell livsmedelsstrategi

Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län

Målen kopplat till livsmedel för länet fastställs i Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. 

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. 

Har du synpunkter eller ideér till Ät Uppsala län?