Nulägesanalys - Uppsala läns livsmedelssystem

Uppsala län har en fantastiskt potential att öka sin livsmedelsproduktion, samtidigt står länets livsmedelsystem inför flera utmaningar. 

Uppsala län är en expansiv region där befolkningstillväxten är procentuellt sett, dubbelt så stor som i hela Sverige.  Det finns goda förutsättningar för livsmedelskedjan i Uppsala län, bland annat rikligt med betesmark och åkermark, många spirande småföretag och forskning och innovation   – alla är de faktorer som tillsammans kan skapa en mer konkurrenskraftig livsmedelskedja.

Svagheter i länets livsmedelkedja är exempelvis att det finns begränsat antal stora företag i livsmedelskedjan, avsaknad av några branscher i förädlingsledet (mejeri och kvarn), en åldrande jordbrukarkår, förädlingsindustri som är koncentrerad till Uppsala kommun samt en låg produktionsvolym i förhållande till länets storlek påverkar möjligheterna till tillväxt.

 

Länets primärproduktion förknippas av många med slättlandskap och spannmålsproduktion men länet har en bred flora av produktionsinriktningar och produktionstyper.

Antalet jordbruksföretag har legat relativt stabilt över åren, dock har latbrukarkårens komposition över till exempel åldersstruktur förändrats. Länet hade 2 877 jordbruksföretag 2022 (juridiska personer inkluderat), vilket motsvarar cirka 5 % av det totala antalet jordbruksföretag i Sverige (58 218 st 2022).

ÄT UPPsala län är en handlingsplan som syftar till att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. Handlingsplanen baseras på målen i den regionala utvecklingsstrategin och den nationella livsmedelsstrategin.

 

*Nulägesanalys- Uppsala läns livsmedelssystem är framtagen av konsultbyrån Macklean på uppdrag av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Uppsala län tillsammans med samarbetsparter bedriver flera projekt inom ramen för ÄT UPPsala län och ett initiativ är en nulägesanalys över Uppsala läns livsmedelssystem.

Symbol Ät Uppsala län
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygden